Kim jesteśmy?

Fundacja Szkoła Przyszłości została powołana w 1997 roku przez członków Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej. Jest Organizacją Pożytku Publicznego z wpisem do KRS od 2005 roku. Koncentruje się na działalności edukacyjnej i wychowawczej, podejmuje też inne zadania (patrz niżej: Obszary działań). Swoim zasięgiem obejmuje zasadniczo województwo lubelskie.

Zarząd Fundacji

Prezes: Paweł Czarnomski (tel. 81 503 06 32)

Wiceprezes: Elżbieta Dobosz

Sekretarz: Cezary Caboń

Konto bankowe:    BPH SA o. Lublin  nr 71 1060 0076 0000 3200 0100 2213

NIP: 713-23-91-780         REGON: 430908689        KRS:  0000225709

Obszary działań:

NAUKA, KULTURA, EDUKACJA I WYCHOWANIE

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. Kościoła Rzymskokatolickiego oraz jedn. samorządu teryt.

PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji